DIGI-1200 Modem kết nối qua mạng điện thoại cố định (PSTN)

  • 1.256.000 vnd
  • Modem cho phép thực hiện 4 cuộc gọi khi có sự kiện vào các số điện thoại khác nhau. Cho phép nhắn tin đến điện thoại di động từ mạng điện thoại cố định. Cung cấp khả năng bảo trì chẩn đoán hệ thống từ xa, nhờ kết nối với phần mềm (UDL) tải xuống và lên dữ liệu của tủ trung tâm báo động.

Modem cho phép thực hiện đến 4 cuộc gọi (Alarm calls) tới các số điện thoại khác nhau từ mạng cố định, thí dụ đến trung tâm dịch vụ hoặc đến điện thoại di động (SMS) .
Cung cấp khả năng bảo trì chẩn đoán hệ thống từ xa, nhờ kết nối với phần mềm (UDL) tải xuống và lên dữ liệu của tủ trung tâm báo động.

Định dạng tín hiệu: Fast Format, Telenot, SIA Level 1, SIA-DK, Contact ID

Tốc độ: 1200bps