Hãng Takex (Nhật)

PA-6412PI - Đầu Báo Hồng Ngoại
Giá : 707.900 vnd 849.400
PA-6805E - Đầu Báo Hồng Ngoại
Giá : 1.368.500 vnd 1.642.300
PA-6810E - Đầu Báo Hồng Ngoại
Giá : 1.642.300 vnd 1.642.300
PA-6820E - Đầu Báo Hồng Ngoại
Giá : 1.368.500 vnd 1.642.300
PA-6812E - Đầu Báo Hồng Ngoại
Giá : 1.321.300 vnd 1.585.700
PA-7100E Đầu Báo Hồng Ngoại
Giá : 3.869.700 vnd 4.643.700